การท่องเที่ยววัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ (Cultural Tourism in Chiang Mai, 2005)

บทความนี้เขียนโดย อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย SCERC ได้ร่วมกับ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง และ ศาสตราจาารย์มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ครั้นทั้ง 3 ท่าน ร่วมงานกันที่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี ค.ศ.2005 ศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยววัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่”

โดยทาง SCERC ได้ทำการปรับปรุง คำผิด และ จัดหน้าใหม่ และ นำเสนอ อีกครั้งภายใต้ SCERC Classical Paper Series โดยท่านสามารถ Download  ได้ดังนี้ link นี้

Screen Shot 2014-08-25 at 11.38.59 AM

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s